Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimiz, kapsamı dahilindeki faaliyetlerimizin ISO 27001:2013 standardına uygun yürütülmesini garanti altına alır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız;

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini TS/ISO 27001:2013’e göre yönetmeyi,

 • Bilgi varlıklarımızı korumak için, mevcut en iyi uygulamaları esas alarak varlıkların saklanması, iletilmesi, değiştirilmesi, erişilmesi, işlenmesi faaliyetlerini kontrol altına almayı, görevler ayrılığı prensibi ile süreç içi kontrollerin kurulmuş olmasını sağlamayı,

 • Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,

 • Güvenli alanlarda saklanan varlıklar için fiziksel güvenlik kontrolleri uygulamayı,

 • Bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,

 • Şirketimizin güvenilirliğini ve itibarını korumayı,

 • Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,

 • Bilgi güvenliğinin ihlaline ilişkin raporlamaların yapılabilmesi ve en kısa sürede aksiyonların alınması amacıyla, gerekli idari yapı, kaynak ve altyapının oluşturulmasının sağlanmasını,

 • Tabi olduğu ulusal, uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,

 • İş / Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı, işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uyum ve sürekli iyileştirmeyi gözetmek için, denetimlerde bulunmayı ve bunların sonuçlarını yönetimin gözden geçirme toplantılarında dikkate almayı,

 • Bu politikayı tüm çalışanlarımıza duyurmayı ve politikanın uygulamaya konmasında gereken kaynağı ve eğitimi sağlamayı,

 • Bilgi Güvenliği konusunda tüm paydaşlarımızın bilinçlendirilmesi yönünde sürekli çalışma yapmayı,

 • Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi taahhüt eder.

 

ÇEVRE KALİTE POLİTİKASI

 

1957'den itibaren endüstriyel kimyasal hammaddelerin üretimini gerçekleştiren kompozit sektöründe lider bir firma olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirirken ortaya çıkan çevre boyutlarını ve etkilerini tespit ederek,

* Bu etkilerin çevreye vereceği zararları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek,

* Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda, yasal mevzuatlara uygun olarak müşteri taleplerini en üst düzeyde karşılayarak sürekliliğini sağlamak,

* Çevreyi koruyarak doğal kaynakları verimli kullanmak ve gerçekleştirilen faaliyetler sonucu oluşan atıkları kontrol altında tutmak,

* Çalışanlarımız başta olmak üzere, müşteriler, tedarikçiler ve diğer ilgili taraflarımızda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlayarak doğaya dost ürünler geliştirmek,

* Enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirerek tasarruf sağlamak,

* TS EN ISO 14001:2015 çevre yönetim sistem şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirerek sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

 

İSG POLİTİKASI

 

İLKALEM A.Ş. tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul etmekte, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemektedir.

Bu doğrultuda;

* 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliklerde belirtilen ilgili hükümlere göre risk analizleri yaparak gerekli önlemleri almayı, acil durum eylem planları oluşturmayı,

* Sağlık ve güvenlik risklerini azaltarak koruma parametrelerini belirlemeyi ve uygulanmasını sağlamayı,

* Kullanılan teknoloji veya malzemeden kaynaklanacak kaza riskini minimuma indirmeyi,

* Tesisteki yanıcı parlayıcı kimyasalların ve diğer kimyasalların uygun depolama şartlarında muhafaza etmeyi ve kullanımını sağlamayı,

* Tesisteki tüm yangın ekipmanlarının ilgili standartlara uygun olarak kullanımı ve korunmasını sağlamayı,

* Faaliyet alanı ile ilgili tüm ekipmanların peryodik kontrollerini düzenli olarak yetkili kuruluşlara yaptırmayı, raporlarda olumsuz husus var ise raporu olumlu duruma getirmeyi,

* Önlem olarak kullanılması için tüm çalışanlara kişisel koruyucu ekipmanlar sağlamayı,

* Tüm çalışanlara hem kimyasal maddelere maruz kalınması ve kaza olması durumunda alınacak önlemler hakkında, hem de kimyasal maddelerin yere dökülmesi veya sıçraması durumunda yapılması gerekenler hakkında bilgi vermeyi,

 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri için eğitim faaliyetleri düzenlemeyi taahhüt ederiz.

 •  

 

KALİTE POLİTİKASI

 

1957'den itibaren endüstriyel kimyasal hammaddelerin üretimini gerçekleştiren kopmozit sektöründe lider bir firma olarak iç ve dış pazarlarda ürün ve hizmet sunarken;

* Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda, yasal mevzuatlara uygun olarak müşteri taleplerini en üst düzeyde karşılayarak sürekliliğini sağlamak,

* Yaptığımız her işi ilk seferinde, zamanında ve sürekli doğru olarak yapmak,

* Üretim sırasında meydana gelebilecek hata ve kayıpları en aza indirerek verimliliği maksimum düzeye çıkarmak,

* Üretim teknolojimizi ve proseslerimizi sürekli geliştirerek, sektörümüzdeki lider firma pozisyonumuzu korumak,

* Kaliteli üretimin hepimizin sorumluluğunda olduğu bilinciyle, kalite standartları yönetiminin kurum içinde çalışanlar tarafından benimsenmesi ve desteklenmesini sağlamak,

* Çalışanların bilgi ve deneyimlerini arttırma amaçlı kurum içi ve sektöre yönelik eğitimler vererek, bilinçli ve kalifiye elemanlar yetiştirmek,

* Destek ve aktiviteler ile çalışanların motivasyonunu en üst seviyede sağlamak,

* Şirket politikasına yönelik işbirliği içerisinde çalışarak tedarikçilerimiz ile ilişkilerimizi kaliteden hiçbir şekilde ödün vermeden en üst düzeyde tutmak,

* Kalite yönetim sistem şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirerek sürdürülebilirliğini sağlamak,

* Tüm bu faaliyetleri gerçekleştirirken iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini yerine getirerek çevreye duyarlı kalınmasını sağlamaktır.

Kaliteye vermiş olduğumuz önem uzun vadede başarımızın anahtarı olacaktır. Bu başarı ise tüm İLKALEM A.Ş. çalışanlarının katkıları ile devam edecektir.

 

 Tamer ÇOBANOĞLU   

        Genel Müdür